Bí ẩn phía sau đường dây gaigoi “kiểu mới”

??u n?m 2022, C?c An ninh m?ng và Phòng ch?ng t?i ph?m s? d?ng Công ngh? cao, B? Công an ph?i h?p v?i Công an TP Hà N?i tri?t phá thành công m?t ???ng dây chuyên môi gi?i m?i dâm qua m?ng xã h?i Telegram. Nhóm ??i t??ng ?ã tri?t ?? l?i d?ng không gian m?ng, thi?t l?p ???ng dây môi gi?i m?i dâm t? A-Z h?t s?c tinh vi...“Hàng n

read more